Privacy Statement Flycatcher Rockfestival

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Dit Privacy Statement verstrekt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege De Organisatie en heeft alleen betrekking op het gebruik van (persoons)gegevens van de Bezoekers

1.2 Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals websites of apps waar De Organisatie op haar Website en in haar mailingen naar verwijst. De Organisatie adviseert de Bezoekers het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

1.3 De Organisatie biedt een waarborg dat de verwerking van de persoonsgegevens op een behoorlijke en transparante wijze geschiedt.

Artikel 2 Welke persoonsgegevens verzamelt De Organisatie?

2.1 De Organisatie kan gegevens verwerken, waaronder persoonsgegevens. Dit betreffen de volgende gegevens:

a. Contactgegevens:

 1. zoals de naam, het (e-mail)adres en het telefoonnummer van de Bezoeker van het Evenement die bij de aanschaf van tickets voor het Evenement (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) worden gevraagd;
 2. zoals de naam, het (e-mail)adres en het telefoonnummer van de Bezoeker van de Website, als deze persoonsgegevens rechtstreeks worden verkregen bij een bestelling op de Website;
 3. zoals de naam en het e-mailadres zoals deze door de Bezoeker van de Website op de Website zijn verstrekt, bijvoorbeeld via een opt-in voor een nieuwsbrief van De Organisatie en vergelijkbare communicatie

b. Camerabeelden:

 1. tijdens het Evenement kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker van het Evenement worden verwerkt door De Organisatie of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van het Evenement, al dan niet vanwege cameratoezicht;

c. Surfgegevens:

 1. De Organisatie verkrijgt ook surfgegevens (waaronder het IP-adres, de datum en tijd van het bezoek aan de Website) van de Bezoeker van de Website;

d. Accountgegevens:

 1. zoals een e-mailadres en wachtwoord voor het account van de Bezoeker van de Website en/of de Bezoeker van het Evenement.

Artikel 3 Grondslagen voor verwerking persoonsgegevens

3.1 De verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een uit de privacywetgeving voortvloeiende grondslag.

3.2 De Organisatie verwerkt persoonsgegevens indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met De Organisatie waarbij de Bezoekers partij zijn.

3.3 De Organisatie verwerkt persoonsgegevens indien zij toestemming van de Bezoekers verkrijgt voor een specifiek bepaald doel.

3.4 Tenslotte verwerkt De Organisatie persoonsgegevens van de Bezoekers indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen.

Artikel 4 Voor welke doeleinden worden (persoons)gegevens verwerkt?

4.1 Ter uitvoering van de overeenkomst waarbij de Bezoeker van het Evenement partij is en ticket(s) heeft gekocht om het Evenement te bezoeken, kan De Organisatie persoonsgegevens gebruiken:

 • a. om bestelde tickets of producten te kunnen leveren;
 • b. voor de interne administratie;
 • c. om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of het Evenement;
 • d. om een contractuele relatie met de Bezoeker aan te gaan, te onderhouden en te verbeteren of voor de verbetering van de door De Organisatie aangeboden diensten en producten.

4.2 De Organisatie kan op grond van haar gerechtvaardigde belangen persoonsgegevens van de Bezoeker van het Evenement verwerken:

 • a. ten behoeve van digitale direct marketing, door bijvoorbeeld per e-mail contact te onderhouden, of om de diensten en producten te verbeteren, dan wel om gelijksoortige producten of diensten aan te bieden, bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief. De Organisatie zal daarbij uitdrukkelijk de gelegenheid bieden aan de Bezoeker om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens, bijvoorbeeld door middel van een opt-out tijdens het bestelproces en afmeldlink onderaan een nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar het emailadres genoemd onderaan dit Privacy Statement;
 • b. ten behoeve van direct marketing, zowel per post als telefonisch, tenzij de Bezoeker zich heeft ingeschreven in het Bel-me-niet Register;
 • c. om beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan De Organisatie gebruiken op de Website of ter promotie van het Evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of YouTube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie;
 • d. om eventuele back-ups van de opgeslagen (persoons)gegevens die gemaakt worden door De Organisatie ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen uitsluitend te gebruiken voor het herstellen van de systemen bij een storing;
 • e. om surfgegevens die De Organisatie verzamelt op te slaan en te gebruiken om het bezoek aan en het gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

4.3 Ter uitvoering van de overeenkomst waarbij de Bezoeker van de Website partij is en via de Website producten heeft gekocht, kan De Organisatie persoonsgegevens gebruiken:

 • a. om bestelde producten te kunnen leveren;
 • b. voor de interne administratie;
 • c. om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot producten en/of de levering daarvan;
 • d. om een contractuele relatie met de Bezoeker aan te gaan, te onderhouden en te verbeteren of voor de verbetering van de door De Organisatie aangeboden diensten en producten;
 • e. om surfgegevens die De Organisatie verzamelt op te slaan en te gebruiken om het bezoek aan en het gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

4.4 De Organisatie kan op grond van haar gerechtvaardigde belangen persoonsgegevens van de Bezoeker van de Website verwerken:

 • a. ten behoeve van direct marketing, zowel per post als telefonisch, tenzij de Bezoeker zich heeft ingeschreven in het Bel-me-niet Register en op grond daarvan niet telefonisch benaderd mag worden;
 • b. om surfgegevens die De Organisatie verzamelt te kunnen opslaan en te gebruiken om het bezoek aan en het gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

4.5 De Organisatie kan indien de Bezoeker van de Website daarvoor uitdrukkelijke en expliciete toestemming heeft verleend, persoonsgegevens verwerken voor:

 • a. het per e-mail benaderen van de Bezoeker om informatie te verstrekken over soortgelijke georganiseerde concerten en evenementen, bijvoorbeeld door het sturen van een nieuwsbrief. Indien de Bezoeker geen nieuwbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief; b. het opslaan en bijhouden van individueel surfgedrag om gerichte advertenties mogelijk te maken.
 • 4.6 De (persoons)gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

  Artikel 5 Cookieverklaring

  5.1 De Organisatie maakt gebruik van cookies om informatie te vergaren. Indien de Bezoekers meer informatie over deze cookies en de daarbij behorende doeleinden wensen te verkrijgen, verwijst De Organisatie de Bezoekers door naar de cookieverklaring op www.flycatcherfestival.nl

  Artikel 6 Cameratoezicht

  6.1 Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker van het Evenement en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, kan De Organisatie op grond van haar gerechtvaardigde belang cameratoezicht laten plaatsvinden.

  6.2 Op diverse plaatsen op het festivalterrein kunnen zichtbare beveiligingscamera’s hangen. De Bezoeker van het Evenement wordt bij het betreden van het terrein van het Evenement gewezen op de aanwezigheid van cameratoezicht. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie. Verwerking van deze (persoons)gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op De Organisatie rust

  Artikel 7 Bewaartermijn

  7.1 De Organisatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

  7.2 Camerabeelden van beveiligingscamera’s worden maximaal vier weken bewaard, tenzij er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden. In dat geval is De Organisatie gerechtigd om de camerabeelden te bewaren tot dat het incident is afgehandeld.

  Artikel 8 Inzage, correctie, verwijdering en verzet

  8.1 De Bezoekers die hun (persoons-)gegevens aan De Organisatie hebben verstrekt, dienen ervoor te zorgen dat De Organisatie over de juiste persoonsgegevens beschikt. Indien De Organisatie niet over de juiste (persoons-)gegevens beschikt, kan via het e-mailadres info@flycatcherfestival.nl schriftelijk bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van bepaalde (persoons-)gegevens door De Organisatie, of kan worden verzocht om inzage in, correctie en/of verwijdering van de (persoons-) gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele medegedeelde correcties worden verwerkt.

  8.2 Via het e-mailadres info@flycatcherfestival.nl kunnen de Bezoekers toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet.

  8.3 Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan De Organisatie of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Artikel 9 Delen en doorgifte van gegevens

  9.1 De Organisatie is bevoegd om de verkregen (persoons-)gegevens van de Bezoekers te delen met aan De Organisatie gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die De Organisatie inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of (concert-) registratie van het Evenement

  9.2 De Organisatie kan zonder specifieke toestemming van de Bezoekers de (persoons-) gegevens verstrekken vanwege op De Organisatie rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

  9.3 De Organisatie maakt bij haar dienstverlening gebruik van derden die in haar opdracht producten en/of diensten leveren, bijvoorbeeld rapportages en technische ondersteuning. Bij de uitvoering van met deze derden gesloten overeenkomsten kunnen persoonsgegevens van de Bezoekers worden verwerkt c.q. aan deze derden worden doorgegeven. In dat kader heeft De Organisatie de nodige verwerkersovereenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

  Artikel 10 Beveiliging

  10.1 De Organisatie neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  10.2 Mocht de Bezoekers de indruk hebben dat hun (persoons-) gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als zij meer informatie wensen over de beveiliging van door De Organisatie verzamelde persoonsgegevens, dan kan contact opgenomen worden met De Organisatie via het volgende e-mailadres: info@flycatcherfestival.nl.

  10.3 Wanneer De Organisatie persoonsgegevens van de Bezoekers aan derden buiten de Europese Economische Ruimte overdraagt, gelden strikte veiligheidsmaatregelen die waarborgen dat de gegevens op een hoog niveau worden beschermd. Zo zal De Organisatie zich houden aan door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, EU-VS Privacyschild, bindende bedrijfsregels en bindende regels voor bedrijfsprocessoren.

  Artikel 11 Wijzigingen

  11.1 De Organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De Bezoekers wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen substantieel zijn zal De Organisatie hiervan duidelijk melding doen op de Website of in een aan de Bezoekers gerichte e-mail.

  Artikel 12 Contact

  12.1 Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan: info@flycatcherfestival.nl.

  Dear visitor,

  With a lot of energy and confidence and after years of research and inventory, the preparations for the Flycatcher Rock Festival started last year. We have worked together with very experienced people and companies from the festival world to organize a solid festival with a high-quality line-up. In the end, Flycatcher did not succeed in its set-up, because, despite the preparation, the right experience and knowledge, but certainly also a good line-up, there was not enough enthusiasm for this festival. That made us decide to cancel the festival because of too little interest from other potential visitors. That was a very difficult decision, but there was no other option.

  For the festival, all parties involved worked hard to promote and implement the festival in a responsible manner, but the fact remains that due to the disappointing ticket sale, the financial risks were too high. The only conclusion that could ultimately be drawn was to cancel the festival. This decision has not been easy, but it was the only pure option.

  In the background, we have been working hard in recent months to limit the financial consequences of the festival and to investigate possible alternatives. The fact is that all input and funds received have been paid to bands and suppliers, but also that there are no further funds left to pay the rest of the claims. To our great regret, this also applies to the people who have bought a ticket, but also to partners such as Stanislaus Brewskovitch who have suffered a major financial setback due to this situation. The situation has been submitted to various authorities and the consequence is that Flycatcher Festival BV will cease to exist.

  We are very sorry that this has happened.

  This website will soon no longer be available.